Apr 202014
 

 

 

 

 

 Tematica disciplinelor „Drept penal” şi „Drept procesual penal” pentru examenul de primire în profesia de avocat  -  2014 –  va avea în vedere Noul Cod penal (Legea nr. 286/2009) şi Noul Cod de procedură penală (Legea nr. 135/2010) precum şi legile de punere în aplicare ale acestora.

Tematica se va afisa cu 60 zile inainte de inceperea examenului (15septembrie)

Apr 142014
 
20140201-151036.jpg

Titlul VI – Proprietatea publica

 Capitolul I – Dispozitii generale

Definitia dreptului de proprietate publica Art. 858
Proprietatea publica este dreptul de proprietate ce apartine statului sau unei unitati administrativ-teritoriale asupra bunurilor care, prin natura lor sau prin declaratia legii, sunt de uz ori de interes public, cu conditia sa fie dobandite prin unul dintre modurile prevazute de lege.

Obiectul proprietatii publice. Delimitarea de domeniul privat Art. 859 (1) Constituie obiect exclusiv al proprietatii publice bogatiile de interes public ale subsolului, spatiul aerian, apele cu potential energetic valorificabil, de interes national, plajele, marea teritoriala, resursele naturale ale zonei economice si ale platoul continuare ...

Apr 132014
 
20140201-151036.jpg

NCC – Capitolul II – Drepturile reale in general

Drepturile reale Art. 551
Sunt drepturi reale:
1. dreptul de proprietate;
2. dreptul de superficie;
3. dreptul de uzufruct;
4. dreptul de uz;
5. dreptul de abitatie;
6. dreptul de servitute;
7. dreptul de administrare;
8. dreptul de concesiune;
9. dreptul de folosinta;
10. drepturile reale de garantie;
11. alte drepturi carora legea le recunoaste acest caracter.

Formele de proprietate Art. 552
Proprietatea este publica sau privata.

Proprietatea privata Art. 553 (1) Sunt obiect al proprietatii private toate bunurile de uz sau de interes privat apartinand persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat sau de drept public, inclusiv bunurile care alcatuiesc domeniul privat continuare ...

Apr 132014
 
meserie

Dreptul de proprietate este, conform Codului civil, dreptul unei persoane de a se bucura și dispune de un lucru în mod exclusiv și absolut, însă în limitele determinate de lege. În funcție de titular și caracteristici, proprietatea poate fi privată sau publică.

Noțiune

Dreptul de proprietate privată este definit ca-dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii. dreptul real principal care conferă titularului său atributele de posesie, folosință și dispoziție (jus possidendi, jus utendi, jus fruendi</i continuare ...

Apr 132014
 
20140201-151036.jpg

Titlul I – Dispozitii generale

Subiectele de drept civil Art. 25
(1) Subiectele de drept civil sunt persoanele fizice si persoanele juridice.
(2) Persoana fizica este omul, privit individual, ca titular de drepturi si de obligatii civile.
(3) Persoana juridica este orice forma de organizare care, intrunind conditiile cerute de lege, este titulara de drepturi si de obligatii civile.

Recunoasterea drepturilor si libertatilor civile Art. 26. – Drepturile si libertatile civile ale persoanelor fizice, precum si drepturile si libertatile civile ale persoanelor juridice sunt ocrotite si garantate de lege. Cetatenii straini si apatrizii Art. 27 (1) Cetatenii straini si apatrizii sunt asimilati, in conditiile legii, cu cetatenii rom continuare ...

Apr 132014
 
20140201-151036.jpg

Titlul IV – Persoana juridica

Capitolul I – Dispozitii generale

Elementele constitutive Art. 187
Orice persoana juridica trebuie sa aiba o organizare de sine statatoare si un patrimoniu propriu, afectat realizarii unui anumit scop licit si moral, in acord cu interesul general.

Calitatea de persoana juridica Art. 188
Sunt persoane juridice entitatile prevazute de lege, precum si orice alte organizatii legal infiintate care, desi nu sunt declarate de lege persoane juridice, indeplinesc toate conditiile prevazute la art. 187.

Categorii de persoane juridice Art. 189
Persoanele juridice sunt de drept public sau de drept privat.

Persoana juridica de drept privat Art. 190 Persoanele juridice de drept privat se pot constitui, in mod liber, continuare ...

Apr 132014
 
meserie
PRESCRIPTIA EXTINCTIVA – INSTITUTIE JURIDICA DE ORDINE PRIVATA In lumina modificarilor aduse de N.C.C., prescriptia se transforma dintr-o institutie de ordine publica ce viza apararea interesului general intr-o institutie menita sa protejeze interesele private. Caracterul imperativ al dispozitiilor Decretului nr.167/1958 relative la prescriptie era consacrat prin instituirea urmatoarelor reguli:
Apr 132014
 
tematica civil

Titlul I – Prescriptia extinctiva
Capitolul I – Dispozitii generale
Obiectul prescriptiei extinctive Art. 2.500
(1) Dreptul material la actiune, denumit in continuare drept la actiune, se stinge prin prescriptie, daca nu a fost exercitat in termenul stabilit de lege.
(2) In sensul prezentului titlu, prin drept la actiune se intelege dreptul de a constrange o persoana, cu ajutorul fortei publice, sa execute o anumita prestatie, sa respecte o anumita situatie juridica sau sa suporte orice alta sanctiune civila, dupa caz.

Prescriptibilitatea dreptului la actiune Art. 2.501 (1) Drepturile la actiune avand un obiect patrimonial sunt supuse prescriptiei extinctive, afara de cazul in care prin lege s-ar dispune altfel. (2) De continuare ...