Posted by at 5:28 pm

tactic-girl.ro

TEMATICĂ PENTRU EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT

- AVOCAŢI STAGIARI -

I. ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT

 

II. DREPT CIVIL

A. PARTEA SAU TEORIA GENERALĂ [Link: din sintezele de pana in septembrie 2014]

1.  Aplicarea în timp a Codului civil din 2009. [link: legea 71/2011;]

2.  Raportul juridic de drept civil. Noţiune. Caractere sau trăsături specifice.Elemente structurale (subiecte, conţinut, obiect).

3.  Actul  juridic  civil.  Noţiune  şi  clasificări.  Structura  actului  juridic  civil: capacitatea de a încheia acte juridice civile; consimţământul şi viciile sale (eroarea,  dolul,  violenţa  şi  leziunea);  obiectul  actului  juridic  civil;  cauza actului juridic civil. Forma actului juridic civil. Modalităţile actului juridic civil (condiţia şi termenul). Nulitatea actului juridic civil (definiţie, reglementare în noul Cod civil, cauzele nulităţii, clasificarea nulităţilor, regimul juridic al nulităţilor absolute şi al nulităţilor relative, efectele nulităţii actelor juridice civile).

4. Prescripţia extinctivă. Definiţie. Reglementare. Domeniul de aplicare. Efectul prescripţiei extinctive. Termenele de prescripţie extinctivă. Cursul prescripţiei extinctive (început, suspendare, întrerupere, repunere în termen).

B. PERSOANELE

1.  Persoana  fizică.  Reglementare.  Capacitatea  civilă  a  persoanei  fizice (capacitatea de folosinţă şi capacitatea de exerciţiu).

2.  Persoana   juridică.   Reglementare.   Noţiune   şi   elemente   constitutive.Înfiinţarea persoanei juridice. Capacitatea civilă a persoanei juridice. Identificarea persoanei juridice. Reorganizarea şi încetarea persoanelor juridice.

C. DREPTURILE REALE PRINCIPALE

1.  Dreptul de proprietate privată. Definiţie. Conţinut. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate privată.

2.  Dreptul   de   proprietate  publică.  Definiţie.  Caractere  juridice.  Obiectul dreptului de proprietate publică. Titularii dreptului de proprietate publică. Exercitarea dreptului de proprietate publică (dreptul de administrare, dreptul de concesiune şi dreptul real de folosinţă gratuită).

3.  Proprietatea comună. Proprietatea pe cote-părţi. Proprietatea în devălmăşie.

4. Dezmembrămintele dreptului de proprietate. Dreptul de uzufruct. Dreptul de servitute. Dreptul de superficie.

5. Apărarea dreptului de proprietate. Acţiunea în revendicare a dreptului de proprietate.

D. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR

1. Obligaţia civilă. Definiţie. Reglementare. Izvoarele obligaţiilor. Clasificarea obligaţiilor după obiectul lor.

2.  Contractul    –    izvor    de    obligaţii.    Noţiune.    Încheierea    contractului. Reglementarea negocierilor precontractuale în noul Cod civil. Oferta şi acceptarea. Efectele contractului între părţi şi faţă de terţi. Consecinţele neexecutării  contractului  potrivit  noului  Cod  civil: (remediile  neexecutării contractului): termenul suplimentar de executare; excepţia de neexecutare a contractului; rezoluţiunea şi rezilierea contractului; riscurile contractului. Cesiunea contractului.

3. Faptele juridice licite  – izvoare de  obligaţii. Gestiunea de  afaceri. Plata nedatorată. Îmbogăţirea fără justă cauză.

4.  Faptele  ilicite  şi  celelalte  fapte  juridice  extracontractuale  cauzatoare  de prejudiciu  –  izvoare  de  obligaţii  civile  (Răspunderea  civilă  delictuală). Noţiune. Reglementare. Răspunderea pentru fapta proprie. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate prin fapta altuia. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general, de animale şi de ruina edificiului. Efectele răspunderii civile delictuale (raportul de obligaţii civile delictuale; principiile care guvernează dreptul şi îndatorirea corelativă de reparare a prejudiciului ;repararea prejudiciului prin echivalent bănesc; repararea prejudiciilor corporale cauzate victimei imediate, precum şi a prejudiciilor prin ricoşeu sau reflectare).

5.  Efectele obligaţiilor. Executarea voluntară în  natură  a  obligaţiilor (plata). Executarea silită în natură a obligaţiilor. Executarea indirectă sau prin echivalent a obligaţiilor (daunele-interese).

6.  Dinamica   obligaţiilor.   Cesiunea   de   creanţă.   Subrogaţia   în   drepturile creditorului. Preluarea datoriei. Novaţia.

7.  Compensaţia – mod de stingere a obligaţiilor.

E. CONTRACTE SPECIALE

1.  Contractul de vânzare-cumpărare. / 2.  Contractul de donaţie. / 3.  Contractul de locaţiune. / 4.  Contractul de mandat. / 5.  Contractul de întreţinere. / 6.  Contractul de tranzacţie.

F. SUCCESIUNI

1.  Moştenirea legală.

2.  Rezerva  succesorală,  cotitatea  disponibilă  şi  reducţiunea  liberalităţilor excesive.

 

III. DREPT PROCESUAL CIVIL [link sinteza pe articolele din cod]

1.  Principii fundamentale ale procesului civil.

2.  Competenţa.   Competenţa   materială.   Determinarea   competenţei   după valoarea obiectului. Competenţa teritorială. Delegarea instanţei. Strămutarea. Excepţia de necompetenţă. Conflictele de competenţă. Conexitatea şi litispendenţa. Dispoziţiile speciale privind competenţa.

3. Capacitatea procesuală, calitatea procesuală, formularea unei pretenţii şi interesul – condiţii de exercitare a acţiunii civile.

4. Clasificarea acţiunilor civile.

5. Participanţii la procesul civil. Compunerea şi constituirea instanţei. Incompatibilitatea. Coparticiparea procesuală. Intervenţia voluntară şi forţată a terţilor în  procesul  civil.  Reprezentarea  judiciară  (convenţională) a  persoanelor  fizice  în procesul civil.

6.  Forma  cererilor.  Citarea  şi  comunicarea actelor  de  procedură. Nulitatea actelor de procedură.

7. Termenele  procedurale.  Noţiune.  Clasificare.  Mod  de   calcul.  Durata termenelor procedurale. Decăderea. Repunerea în termen.

8. Cererea de chemare în judecată. Cuprins. Timbrare. Regularizarea cererii. Introducerea cererii şi constituirea dosarului. Efectele cererii de chemare în judecată. Modificarea cererii.

9. Întâmpinarea şi cererea reconvenţională.

10. Măsurile   asigurătorii.   Sechestrul   asigurător.   Poprirea   asiguratorie. Sechestrul judiciar.

11. Şedinţa de judecată. Încheierile. Excepţiile procesuale (fără excepţia de neconstituţionalitate). Probele (subiectul, obiectul şi sarcina probei. Reguli comune privind  admisibilitatea  şi  administrarea  probelor.  Administrarea  probelor  de  către avocaţi. Asigurarea probelor. Proba prin înscrisuri. Proba prin declaraţiile martorilor. Mărturisirea.   Expertiza.   Prezumţiile).   Suspendarea   judecăţii.   Perimarea.   Actele procesuale de dispoziţie ale părţilor (renunţarea, achiesarea, tranzacţia).

12. Hotărârea judecătorească. Deliberarea şi pronunţarea. Clasificarea hotărârilor. Termenul de graţie. Cheltuielile de judecată. Efectele hotărârii. Executarea vremelnică. Îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârii.

13. Căile  extraordinare  de   atac  de   retractare.  Contestaţia  în   anulare. Revizuirea.

14. Proceduri   speciale.   Procedura   necontencioasă   judiciară.   Ordonanţa preşedinţială. Oferta de plată (oferta reală). Procedura împărţelii judiciare (partajul judiciar). Divorţul potrivit Noului Cod civil (art. 373-382) şi Noului Cod de procedură civilă (art. 914-934). Procedura ordonanţei de plată. Procedura cu privire la cererile de valoarea redusă.

15. Executarea silită potrivit Noului Cod de procedură civilă. Scopul şi obiectul executării silite (art. 622-631). Titlul executoriu (art. 632-642). Instanţa de executare (art.  650).  Competenţa  executorului  judecătoresc (art.  651,  art.  653  şi  art.  654). Cererea de executare silită şi încuviinţarea executării silite (art. 663-665). Contestaţia la executare (art. 711-719).

 

IV. DREPT PENAL 

A. PARTEA GENERALĂ [link: sinteza pe articole codul penal]

I. Legea penală şi limitele ei de aplicare

1. Principii generale

2. Aplicarea legii penale în timp

3. Aplicarea legii penale în spaţiu

II. Infracţiunea

1. Dispoziţii generale

2. Cauzele justificative

3. Cauzele de neimputabilitate

4. Tentativa

5. Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni

6. Autorul şi participanţii

III. Pedepsele

1. Categoriile pedepselor

2. Pedepsele principale

3. Pedeapsa accesorie şi pedepsele complementare

4. Calculul duratei pedepselor

5. Individualizarea pedepselor: a) dispoziţii generale; b) circumstanţele atenuante şi circumstanţele agravante; c) suspendarea executării pedepsei sub supraveghere; d) liberarea condiţionată

IV. Măsurile de siguranţă

1. Dispoziţii generale (art. 107,108)

2. Confiscarea specială (art. 112)

V. Minoritatea

VI. Răspunderea penală a persoanei juridice – dispoziţii generale (art. 135 – 137), nu şi celelalte dispoziţii din titlul VI)

VII. Cauzele care înlătură răspunderea penală

VIII. Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei

IX.  Cauzele care înlătură consecinţele condamnării

X.   Înţelesul unor termeni sau expresii în legea penală

 

B. PARTEA SPECIALĂ [link: sinteza pe art codul penal, partea speciala]

I. Infracţiuni contra persoanei:

1. Infracţiuni contra vieţii: art. 188, 189, 191, 192.

2. Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii: art. 193, 194, 195, 196.

3. Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie: art. 199, 200.

4. Infracţiuni contra libertăţii persoanei: art. 205, 206, 207.

5. Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale: art. 218, art. 220.

6. Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private: art. 224, 225.

II. Infracţiuni contra patrimoniului

1. Furtul: art. 228 – 232.

2. Tâlhăria şi pirateria: art. 233, 234, 236 şi 237.

3. Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii: art. 238, 242, 243, 244 şi 248.

4. Distrugerea şi tulburarea de posesie: art. 253, 254, 255, 256.

III. Infracţiuni privind autoritatea şi frontiera de stat

1. Infracţiuni contra autorităţii: art. 257

IV. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei. Art. 266 – 270, art. 273, art. 279 – 281, art. 284 – 287.

V. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu

1. Infracţiuni de corupţie: art. 289, 290, 291, 292.

2. Infracţiuni de serviciu: art. 295, 296, 297, 298 şi art. 308, 309.

VI. Infracţiuni de fals. Falsuri în înscrisuri: art. 320, 321, 322, 323 şi 326, 327.

VII. Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială. Infracţiuni contra familiei: art. 377, 378, 379.

 

V. DREPT PROCESUAL PENAL 

A. PARTEA GENERALĂ [link: sinteza pe articolele din codul procedura penala]

I.   Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale (art. 1 – 13)

II.  Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal (art. 14 – 28)

III. Participanţii în procesul penal (art. 29 – 96)

IV. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii

1. Reguli generale (art. 97 – 103)

2.  Audierea persoanelor (art. 104  –  124  şi  art.  131)  -  fără  dispoziţiile din secţiunea privind protecţia martorilor

3. Percheziţia domiciliară (art. 157 – 164)

4. Expertiza şi constatarea (numai art. 172-1811)

5. Cercetarea locului faptei şi reconstituirea (art. 192 – 195)

V. Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale

1. Măsurile preventive (art. 202 – 244)

2. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii (art. 249 – 252 şi 253 – 256) – fără dispoziţiile art. 2521 – 2524.

VI. Acte procesuale şi procedurale comune

1. Citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducere (art. 257 – 267)

2. Termenele (art. 268 – 271)

3. Nulităţile (art. 280 – 282)

B. PARTEA SPECIALĂ [Link: sinteza pe articole din codul procedura penala partea speciala]

I. Urmărirea penală (art. 285 – 341)

II. Camera preliminară (art. 342 – 348)

III. Judecata: 1. Dispoziţii generale (art. 349 – 370) / 2. Judecata în primă instanţă (art. 371 – 407) / 3. Apelul (art. 408 – 425) / 4. Contestaţia (art. 4251) / 5. Contestaţia în anulare (art. 426 – 432)

IV. Proceduri speciale: 1. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art. 478 – 488) / 2. Procedura în cauzele cu infractori minori (art. 504 – 520) / 3. Procedura reabilitării (art. 527 – 537)

V. Executarea hotărârilor penale. Dispoziţii generale: art. 550-554 (fără celelalte dispoziţii din Titlul V).

 

Nota admin: de obicei, tematica ptr examen apare prin martie. asa ca pana atunci o vom tine de buna pe aceasta,

iar daca ai ajuns pana aici, atunci ia o pauza. citeste bancuri cu avocati, sau ce-am mai gasit funny despre avocatura’:  

  • avocatura din domeniul dreptului

   Pe platforma eJobs casa de avocatura dobrescu - bucuresti - cauta studenti pe care sa-i trimita pe la arhive si institutii. e un job bunicel, daca ai…

  • Portia de fun :)

   AVOCATUL: - Doctore, e adevarat ca daca o persoana moare in somn, el nu-si va da seama de treaba asta pana a doua zi dimineata? MARTORUL: - E…

  • Bancuri cu avocati

   -Esti condamnat la 10 ani de inchisoare. Doresti sa mai adaugi ceva? -Vai de mine, d-le judecator, mai curind as vrea sa…

  • law schoolRoadele raman proprietarului :))

   Un avocat isi viziteaza un coleg de studiu la sfarsit de saptamana, in locuinta acestuia la tara. Gazda este chemata cu treburi urgente in…

  • law schoolCum obtii dovada?

   Unui avocat ii este cerut sfatul de catre un camatar: - Cum imi pot primi cele 30 milioane inapoi de la Ionescu daca eu mi-am pierdut chitanta de…

  Read more

 

sau … mai bine!, du-te de ia o carte si citeste, si daca ai facut o schita in word timite-o sa completam tematica cat mai repede. 

sau, si mai bine, testeaza-te: 

 

foto-general.png

teste grile online: O.E.P.A.

teste grile online: DREPT CIVIL 

teste grile online: PROCEDURA CIVILA 

teste grile online: DREPT PENAL

teste grile online: PROCEDURA PENALA